يکشنبه 6 خرداد 1397 _ _ 16 دسامبر 775
جستجو :
  واحد بهداشت دهان و دندان

آشنای مختصر با واحد بهداشت دهان و دندان اهر


مسئولیت این واحد فعلا با خانم عزیز الملوک موسوی با مدرک کاردانی  می باشد .