يکشنبه 6 خرداد 1397 _ _ 16 دسامبر 775
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  واحد گسترش شبکه
                                      بسمه تعالی
کارشناس مسئول گسترش شبکه مرکز بهداشت اهرفعلا بر عهده آقای صادق فتاح اهری میباشد ایشان دارای مدرک کارشناسی میباشند.  
 گسترش شبكه يكي از واحدهاي پشتيباني مركز بهداشت بوده که در کنار ساير واحدهای کارشناسی نظير بهداشت مدارس و غيره و زير نظر رئيس مرکز بهداشت انجام وظيفه می نمايد و وظيفه آن تامين و توزيع تجهيزات ، تامين و توزيع نيروي انساني ، اجرا و نظارت بر اجراي طرح گسترش شهرستان ( ايجاد يا لغو خانه بهداشت و مراكز بهداشتي و درمان ) ، هماهنگي امورات تعميراتي واحدهاي تابعه ، تامين فضاي فيزيكي جهت استقرار پرسنل براي ارائه خدمات بهداشتي و درماني و ....در شهرستان اهر علاوه از وظایف مربوطه جانشینی رئیس مرکز بهداشت ،کارشناس فنی  بر عهده مسئول این واحد است
   شرح وظايف پست سازماني
1- تعيين پراکندگي جغرافيائي واحدهاي بهداشتي بهداشتي در منطقه و نمايش آن در نقشه .
2- بررسي و تطبيق شرايط جغرافيايي و جمعيتي منطقه با امکانات فني و پوشش واحدهاي بهداشتي و پيشنهاد اصلاح طرحهاي گسترش يا تبديل واحدها و تعداد پرسنل لازم .
3-  اعلام اولويت بندی استخدام نيروهای مورد نياز.
4-    بررسي و تطبيق نيروي انساني منظور شده براي واحدها و پيشنهاداصلاح تشکيلات آن .
5-    تامين و توزيع نيروی انسانی .
6-     تشکيل شناسنامه تجهيزات براساس ليستهای استاندارد .
7-    پيشنهاد ايجاد ، احداث و استاندارد سازی و يا اجاره فضاهاي فيزيکی مورد نياز به مسئولان ذيربط.
8-    اخذ مجوز بهورزگيری برای خانه های بهداشت فاقد بهورزدارای پست سازمانی خالی .
9-   همکاري و هماهنگي لازم با شوراي مدير يا کارشناس آموزش بهورزی شهرستان جهت بهورزگيری مطابق دفترچه طرح گسترش شبکه هاي بهداشتي و درماني .
10-   نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي ، ادغام خدمات و هماهنگي آنها .
11-   تهيه و اجراي پروژه هاي تحقيقات کاربردي در زمينه هاي مربوط به نظام بهداشتي در منطقه .
12-  گزارش تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب .
13-  هماهنگي و همکاري با برنامه هاي جاري بهداشتي در منطقه .
14-  تهيه و ابلاغ ضوابط ،استانداردها درباره نظام بهداشتی ،تکنولوژی خدمات بهداشتی
15-  پايش فعاليتهای اجرايی مربوط به گسترش شبکه
16-  تامين نيروی انسانی و تجهيزات پزشک خانواده
17-  همکاری در نظارت و ارزشيابی تيم سلامت
18- نظارت بر برنامه سياری و اجرای دستورالعمل تيم سلامت .
19-  نظارت بر فعاليتهای خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی .
20- انجام ساير امورات محوله طبق دستور مافوق مطابق مقررات