يکشنبه 3 تير 1397 _ 09 شوال 1439 _ 24 ژوئن 2018
جستجو :
  واحد سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس


 
     سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس
 

شرح مختصری بر واحد بهداشت مدارس


 
 
محمد دهقانی کارشناس مسئول بهداشت مدارس وجوانان اهر
وخانم فتحی آذر نیز به عنوان همکار با ایشان فعالیت می کنند.
1-  یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان اهر می باشد که مسئول سلامت نوجوانان ، جوانان و دانش آموزان و فرهنگیان می باشد .
این واحد در شهرستان اهر در عرصه های مختلف و برابر شرح وظایف و فرآیندهای تعریف شده آن فعالیتها و خدمات خود را به قشر عظیم دانش آموزان و سایر مخاطبان خود ارائه نماید .
     تعداد مدارس تحت پوشش : 438 باب (روستائی 307 – شهری 131)
     تعداد دانش آموزان تحت پوشش : 30070 نفر (روستائی 8033 – شهری 22037)
 
2-  محمد دهقانی کارشناس مسئول بهداشت مدارس و جوانان شهرستان اهر دارای لیسانس بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ساری
کليه خدمات بهداشتی درمانی به مدارس ،فرهنگيان و دانش آموزان زير نظر واحد بهداشت مدارس و جوانان و توسط مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشتتابعه ارائه می گردد.
همه ساله قبل از شروع سال تحصيلي براساس برنامه ريزي و هماهنگي هاي بعمل آمده با آموزش و پرورش و پشتيباني و حمايت شبکه و مرکز بهداشت در کليه مراکز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تابعه تمامي دانش آموزان گروه هدف مورد معاينه قرار گيرند و اختلالات تشخيصي داده شده در مراکز تخصصي و بيمارستان اهر و يا ساير مراکز تخصصي درمان مي شوند . در اين راستا واحد بهداشت مدارس و جوانان مرکز بهداشت اهر در جريان تابستان جلسات هماهنگي و آموزشي با مسئولين آموزش و پرورش و مديران مدارس و پرسنل و پزشکان و بهورزان با پشتيباني و حمايت گروه محترم کارشناسان بهداشت مدارس و جوانان استان ، رياست محترم شبکه و رياست محترم مرکز بهداشت برگزار و مقدمات انجام معاينات دوره اي دانش آموزان گروه هدف را فراهم مي آورد و به دنبال آن بعد از آموزش و توجيه پزشکان ، پرسنل بهداشتي و بهورزان معاينات شهري از 15 تير ماه شروع و معاينات روستائي از اول مهر شروع مي شود . وسايل ، تجهيزات و امکانات مورد نياز تهيه و تحويل داده مي شود و اطلاع رساني درخصوص ارجاع موارد داراي اختلال به مراکز تخصصي داده مي شود و در نهايت پيگيري و پايش در طول برنامه جهت اجراي بهتر آن بعمل مي آيد .
در پايان آمار واطلاعات جمع آوري و بعد از تجزيه و تحليل و جمع بندي به مرکز بهداشت استان ارسال مي گردد .
 آشنائي با فرآيندهاي بهداشت مدارس و جوانان
 
رديف    عنوان    مجري    زمان اجرا
1    معاينات دوره اي دانش آموزان گروه هدف    مراکز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت    تير لغايت دي
2    آموزش سلامت در مدارس    مراکز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت    طول سالتحصيلي طبق برنامه
3    بهداشت محيط مدارس    مراکز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت    طول سالتحصيلي طبق برنامه
4    ضمن خدمت فرهنگيان    واحد بهداشت مدارس و جوانان    طول سالتحصيلي طبق برنامه
5    پديکلوز    مراکز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت    طول سالتحصيلي طبق برنامه
6    بازگشائي مدارس    واحد بهداشت مدارس و جوانان    هفته اول مهر ماه
7    واکسيناسيون توام اول نظري    مراکز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت    در طول معاينات گروه هدف
8    هفته بهداشت مدارس    واحد بهداشت مدارس و جوانان    در هفته بهداشت مدارس
1-    شاخصها
شاخصها    فعاليتها و برنامه ها    سال 86
مدارس    تعداد کل مدارس    438
    تعداد مدارس روستائي    307
    تعداد مدارس شهري    131
    درصد کل مدارس تحت پوشش    100%
    درصد مدارس تحت پوشش روستائي    100%
دانش آموزان    تعداد کل دانش آموزان    30070
    تعداد دانش آموزان روستائي    8033
    تعداد دانش آموزان شهري    22037
    درصد کل دانش آموزان تحت پوشش    100
    درصد دانش آموزان تحت پوشش روستائي    100
    درصد دانش آموزان تحت پوشش شهري    100
    درصد کل دانش آموزان ويزيت شده    5/97
    درصد دانش آموزان ويزيت شده روستائي    100
    درصد دانش آموزان ويزيت شده شهري    95
وضعيت بيماريابي و درصد اختلالات در دانش آموزان    درصد دانش آموزان داراي اختلال از کل دانش آموزان    6/22
    موارد درمان سرپائي توسط پزشک عمومي به کل اختلال اوليه    8/32
    موارد ارجاع به متخصص توسط پزشک عمومي به کل اختلال اوليه    67
    نسبت موارد ارجاع تائيد و درمان توسط متخصص به موارد ارجاع شده توسط پزشک عمومي    76
    فاقد نتيجه ارجاع نسبت به کل موارد ارجاع شده    13
    موارد جراحي شده    52 مورد (7/4 %)
    موارد درمان سرپائي توسط پزشک عمومي به اختلال اوليه    49
    درصد دانش آموزان روستائي داراي اختلال    32
    درصد دانش آموزان شهري داراي اختلال    19
    درصد دانش آموزان داراي اختلال شنوائي    35/1
    درصد دانش آموزان داراي اختلال عيوب انکساري    4
    درصد دانش آموزان داراي اختلال قلب و عروق    33/1
    درصد دانش آموزان داراي اختلال شب ادراري    1/0
    درصد دانش آموزان دارای اختلال روانی رفتاری    18/0
    درصد دانش آموزان داراي اختلال ناخن جويدن    11/0
    درصد دانش آموزان داراي اختلال لکنت زبان    06/0
    درصد دانش آموزان داراي اختلال افسردگي    13/0
    درصد دانش آموزان داراي اختلال ترس از مدرسه    0
    درصد دانش آموزان داراي اختلال صرع    13/0
    درصد دانش آموزان داراي اختلال رشد    65/1
    درصد دانش آموزان داراي اختلال آنمي فقر آهن    6/0
    درصد دانش آموزان داراي اختلال گواتر    07/0
طرح پديلکوزيس    درصد دانش آموزان بيماريابي شده از نظر پديکلوز    100
    درصد دانش آموزان درمان شده از نظر پديلکوز    100
خدمات حمايتي    تعداد دانش آموزان نيازمند خدمات حمايتي    382
    درصد دانش آموزان برخوردار از خدمات حمايتي    100
واکسيناسيون    تعداد دانش آموزان واجد شرايط واکسيناسيون 16-14 سال    2387
    درصد درصد دانش آموزان واکسينه شده از واجد شرايط    66
بهداشت محيط مدارس    درصد مدارس بازديد شده از نظر بهداشت محيط    876
    تعداد بهسازي توالت ها    82
    تعداد بهسازي آبخوري ها    53
    تعداد بهسازي دستشوئي ها    51
    تعداد کنترل ايمني و عوامل ارگونوميکي    876
آموزش بهداشت    درصد جلسات برگزار شده نسبت به پيش بيني شده    100
    درصد دانش آموزان آموزش ديده مسائل بهداشتي    100
    درصد اولياء مدارس آموزش ديده مسائل بهداشتي    100
    درصد اولياء دانش آموزان آموزش ديده مسائل بهداشتي    100
    درصد پرسنل و کارکنان آموزش ديده مسائل بهداشتي    100
    تعداد دوره های آموزش ضمن خدمت برگزار شده برای کارکنان آموزش و پرورش    4
    تعدا افراد شرکت کننده در دوره های آموزش ضمن خدمت فرهنگیان    200
ايدز و اعتياد
(رفتارهاي مخاطره آميز)    درصد جلسات آموزشي برگزار شده نسبت به پيش بيني شده    100
    درصد دانش آموزان و جوانان آموزش ديده    100
    پرسنل بهداشتي آموزش ديده    100
    درصد کارکنان و افراد تحت پوشش ساير سازمانها و ارگانهاي آموزش ديده    100
فرهنگسازي و بهبود تغذيه
دانش آموزان    تعداد دانش آموزان دختر دبيرستاني شرکت کننده در برنامه آهن ياري و آموزش تغذيه    3577
    درپوشش دانش آموزان دختر دبيرستاني شرکت کننده در برنامه آهن ياري و آموزش تغذيه    100
    تعداد دانش آموزان دختر راهنمائي شرکت کنننده در برنامه آهن ياري و آموزش تغذيه    658
    درصد پوشش دختر راهنمائي شرکت کنننده در برنامه آهن ياري و آموزش تغذيه    10
    تعداد دانش آموزان تحت پوشش در برنامه شير در مدرسه    20388
    تعداد بازديدهاي انجام شده از برنامه توزيع شير در مدرسه    876
    تعداد نمونه هاي اخذ شده از شيرهاي توزيع شده در مدرسه    876
    تعداد نمونه هاي آلوده    0
اعتبارات    معاينات ادواري تخصيص يافته    4000000
    معاينات ادواري  هزينه شده    4000000
    آموزش ضمن خدمت تخصيص يافته    1000000
    آموزش ضمن خدمت هزينه شده    10000000
    مسابقات بهداشتي تخصيص يافته    20000000
    مسابقات بهداشتي  هزينه شده    20000000
    خدمات حمايتي تخصيص يافته    26000000
    خدمات حمايتي  هزينه شده    26000000
    آموزش کارکنان تخصيص يافته    0
    آموزش کارکنان هزينه شده    0
    پديکلوز تخصيص يافته    2000000
    پديکلوز هزينه شده    2000000
    پيشگيري از ايدز و اعتياد تخصيص يافته    20000000
    پيشگيري از ايدز و اعتياد هزينه شده    20000000
    طرح سنجش تخصيص يافته    12000000
     طرح سنجش هزينه شده    12000000
 
2-   اهم فعالیتها
             تهیه و ارسال چک لیست پایش به کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی
             توجیه فرآیندهای بهداشت مدارس در کلیه مراکز شهری و روستائی و برگزاری جلسه آموزشی در مراکز 7گانه شهری
             برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی برای مربیان محترم خانه های بهداشت در تاریخ 1/11/873
             برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی برای کلیه پرسنل بهداشتی مراکز در تاریخ 2/11/873
       برگزاری جلسات هماهنگی با آموزش و پرورش اهر و اداره آموزش و پرورش هوراند و واحدهای ستادی درون بخشی به تاریخ 3/11/87
       تهیه و ارسال کلیه فرمهای مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت (فرم آمار) و (فرم الف-فرم1/1 و 2/1 و سایر فرمهای پرونده های مدارس)
             بازدید از خانه های بهداشت تابعه برخی مراکز و ارسال پسخوراند به آنها
             تقسیم بندی مدارس بین پرسنل بهداشتی مراکز و صدور ابلاغیه آنها
             ارتقاء فرآیند توالتهای مدارس شهری و تجهیز آنها به شیلنگ و ...
             تهیه و تنظیم فلوچارت معاینات و ارسال آن به کلیه مراکز
             تهیه و تدوین جروه آموزشی و راهنما برای فرآیندهای بهداشت مدارس و نحوه تکمیل پرونده بهداشت مدارس
4.     فرایند های واحدهای بهداشت مدارس و جوانان
ردیف    نام فرآیند    زمان اجرا    مکان اجرا    مجری    وضعیت موجود فرایند    فعالیتهای اجرائی فرایند    ناظر برنامه    زمانبندی فعالیتهای اجرائی    هدف نهائی
1    معاینات
دانش آموزان    1/4/87
30/9/87    مراکز و
 خانه های بهداشت    پزشکان–پرسنل بهداشتی و بهورزان    روستائی 100%
شهری 95%
استانی 9/89%    1-برگزاری جلسات هماهنگی با آموزش و پرورش
2-برگزاری جلسات هماهنگی با مدیران مدارس
3-تهیه و تدارک فرمها و اقلام و مورد نیاز
4- جلسه توجیهی پزشکان و پرسنل بهداشتی و مربیان و بهورزان
5-انجام معانیات
6-پیگیری اختلالات    کارشناس مسئول بهداشت مدارس و جوانان    2-6-87
16-3-87
/3/87
15/3/87
10/4/87
30/9/87
30/9/87 لغایت 30/10/87    روستائی 100%
شهری 98%
2    آموزش بهداشت در مدارس    1/7/87
30/2/88    مدارس         تقریبی نوشته شود    1-برگزاری جلسه هماهنگی با مدیران مدارس
2-آموزش پرسنل بهداشتی و بهورزان
3-تهیه منابع آموزشی
4-حضور در مدارس و برگزاری جلسات آموزشی    کارشناس مسئول بهداشت مدارس و جوانان    1/7/87
5/7/87
10/7/87
15/7/87لغایت
30/2/88    خوب
3    بهداشت محیط مدارس    1/7/87 لغایت 30/2/88    مدارس              بازدید و آموزش در جهت رفع نواقص بهداشتی    کارشناس مسئول بهداشت مدارس و جوانان    هر سه ماه یکبار    
4    ضمن خدمت فرهنگیان    1/7/87
30/2/88    مدارس              هماهنگی با آموزش و پرورش گزارش کلاسها    کارشناس مسئول بهداشت مدارس و جوانان    در طول سالتحصیلی    
5    پدیکلوز    30/9/87                        کارشناس مسئول بهداشت مدارس و جوانان         
6    واکسیناسیون توام    1/4/87
30/9/87                   آموزش همکاران-توجیه مدیران مدارس و اولیاء دانش آموزان و مراجعه اکتیو به مدارس    کارشناس مسئول بهداشت مدارس و جوانان    در طول معاینات    95%
7    روز جهانی کودک    برگزاری کارناوال – مسابقه بهداشتی – مسابقه ورزشی و سایر اقدامات باتوجه به هماهنگی های قبلی
8    بازگشائی مدارس    در هفته اول مهر                                  
9    سایر مناسبتها    بهسته به برنامه های ابلاغی از طرف استان و شبکه و شبکه و مرکز بهداشت در طول سالتحصیلی اجرا خواهد شد
 
فرایندهائی که با ستار مشخص شده در سال 87 ارتقاء داده خواهند شد .